Login

(Bouw-)Projectmanager - Functie ingevuld

Onderwijs
Interim
Nieuw
Share

Job description

Voor een onderwijsinstelling in de regio Noord-Holland/West-Friesland zijn wij op zoek naar een projectmanager. Als projectmanager ga je leiding geven aan het project en zorgen voor een efficiënt en effectief verloop van het proces. Tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase geef je namens de opdrachtgever leiding aan het bouwteam (inclusief bouwkostenadviseur en overige adviseurs) c.q. de aannemer. Voor deze opdracht is ervaring met een bouwteam én scholenbouw dringend gewenst. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een kandidaat woonachtig in de regio Noord- Holland/West-Friesland.

Op hoofdlijnen ziet de opdracht voor de bouwprojectmanager er als volgt uit:

1. Adviserende rol bij aanbestedingstrajecten

Taken bouwprojectmanager bij aanbesteding architect:
• Input leveren voor de aanbestedingsdocumenten;
• Adviseren over de contractuele voorwaarden;
• Adviseren over de projectplanning;
• Adviseren bij het vaststellen van de inschrijvingsleidraad
• Input leveren voor beantwoording vragen nota van inlichtingen;
• Adviserende rol bij beoordeling van de inschrijvingen.

Taken bouwprojectmanager bij aanbesteding aannemer
• Input leveren voor de aanbestedingsdocumenten
• Adviseren over de contractuele voorwaarden
• Adviseren over de projectplanning
• Adviseren bij het vaststellen van de selectie- en inschrijvingsleidraad
• Input leveren voor beantwoording vragen nota van inlichtingen (selectiefase)
• Adviserende rol bij beoordeling van de verzoeken tot deelneming
• Input leveren voor beantwoording vragen nota van inlichtingen (inschrijvingsfase)
• Adviserende rol bij beoordeling van de inschrijvingen
• Het beoordelen van de technische documenten en aanbestedingsdocumenten.

2. Projectorganisatie

De bouwprojectmanager is verantwoordelijk voor de projectorganisatie. Hieronder valt:
• Opzetten van een doelmatige projectorganisatie en de bijbehorende overleg- en communicatiestructuur
• Optreden als vertegenwoordiger, belangenhartiger en sparringpartner van de opdrachtgever, het voeren van overleg met de opdrachtgever en keuzes voorleggen aan de opdrachtgever
• Optreden als spilfunctie en verbindende schakel tussen de opdrachtgever, gebouwgebruikers en diverse externe partijen zoals ontwerpers en adviseurs en aannemers
• Hoofdverantwoordelijk voor de onderlinge coördinatie tussen de verschillende gecontracteerde partijen
• Aansturing en leiding geven aan het bouwteam
• Coördineren adviezen van de aannemer en overige (onder)opdrachtnemers en adviseurs
• Initiëren, voorbereiden, voorzitten, notuleren en verslaglegging van ontwerpgroep -, projectgroep- en stuurgroepoverleggen e.d.
• Adviseren over bouwkundige en technische vraagstukken
• Optimalisering van duurzaamheidaspecten
• Het initiëren en begeleiden van het besluitvormingsproces. De bouwprojectmanager is verantwoordelijk voor de verzorging van de besluitvormingsprocedure. De benodigde documenten hiertoe dienen onder verantwoording van de bouwprojectmanager te worden opgesteld.
• Rapporteren (opstellen van fasedocumenten)
• Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument dat wordt opgesteld door de opdrachtnemer in samenwerking met een bouwkostenadviseur.
• Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan
• Plannen, sturen en bewaken vergunningen

3. Projectbeheersing

Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase geeft de bouwprojectmanager namens de
opdrachtgever leiding aan het bouwteam. Dit vraagt om ervaring, kennis en kunde en het
vroegtijdig kunnen signaleren van (mogelijke) knelpunten in complexe projecten, waarop de
bouwprojectmanager anticipeert, zodat het project tijdig en binnen de kwalitatieve en
financiële kaders gerealiseerd wordt. Onder de verantwoordelijkheid van de
bouwprojectmanager valt op gebied van projectbeheersing:
a. Zorgdragen dat het gehele proces in goede banen wordt geleid
b. Het bewaken van het projectbudget
c. Het toetsen van de financiële haalbaarheid per fase
d. Het sturen en bewaken van de tijdplanning van de nieuwbouw
e. Het bewaken van de beoogde kwaliteit
f. Het sturen en bewaken van de procedures
g. Het bewaken van de projectrisico’s
h. Het bewaken van de exploitatiekosten
i. Beheren projectdocumenten

4. Taken bouwprojectmanager overige fases

De bouwprojectmanager heeft met betrekking tot de overige fases de volgende taken:
1. Ontwerpfase:
• het opstellen van een plan van aanpak
• het initiëren, voorbereiden, voorzitten, notuleren en het zorgen voor verslaglegging van overleggen van het ontwerpteam en externen, waaronder: inspraak en voorlichting, overleg over financiering en subsidies, overleg met externe specialisten, overleg met bevoegde instanties, overleg met beheerders nutsvoorzieningen, overleg met leveranciers
• Verantwoording afleggen over de ontwerpfase aan de opdrachtgever
• Het aan de opdrachtgever ter beslissing voorleggen van het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp met mogelijke alternatieven, optimalisaties en bezuinigingen e.d.
2. Voorbereiding van de uitvoering:
• het opstellen van een plan van aanpak
• verantwoording afleggen over de fase van voorbereiding van de uitvoering aan de opdrachtgever
• het aan de opdrachtgever ter beslissing voorleggen van het uitvoeringsgereed ontwerp en de directiebegroting

3. Uitvoering:
• het opstellen van een plan van aanpak
• het initiëren, voorbereiden, voorzitten, notuleren en zorgen voor verslaglegging van overleggen van het uitvoeringsteam en externen, waaronder: inspraak en voorlichting, overleg over financiering en subsidies, overleg met externe specialisten, overleg met bevoegde instanties, overleg met beheerders nutsvoorzieningen, overleg met leveranciers
• verantwoording afleggen over de uitvoeringsfase aan de opdrachtgever
• Directievoeren en toezichthouden

4. Voorbereiding ingebruikname
• Zorgdragen dat alle benodigde documentatie voor het gebruik beschikbaar is zoals ‘as built’-tekeningen, gebruiksvoorschriften en garantiecertificaten
• Zorgdragen voor gebruikersinstructies
• Laten opstellen van een onderhoudsplan
• Planning opstellen voor verhuizing en ingebruikname

5. Oplevering
• Het coördineren van de oplevering
• Toezien op afhandeling opleverpunten

6. Beslisdocument uitvoering
• Het aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen van het gerealiseerde project
• Het opstellen van een plan van aanpak voor de ingebruikneming van het project

7. Nazorg
• Begeleiding van het project naar beheer- en exploitatiefase
• Bewaken van afspraken aangaande garantie- en onderhoudstermijnen van het bouwkundig werk en van de E- en W-installaties
• Monitoren en toetsen van afspraken aangaande (B)ENG en Frisse Scholen

Benefits

Voor vragen kunt u contact opnemen met Janine van Hest 06-10587895. Daarnaast ontvangen wij graag uw curriculum vitae. Dit kunt u sturen naar: info@hevointerim.nl
Janine van Hest
(Bouw-)Projectmanager - Functie ingevuld

Nieuw item

HEVO Interim uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.